Statut udruge

Na temelju članka 14. Zakona o Udrugama (NN br. 88/01 i 11/02) i članka 5. Zakona o tehničkoj kulturi (NNbr. 76/93, 11/94 i 38/09), Osnivačka Skupština Udruge Informix korisnika Adria, 15. listopada 2009., donijela je sljedeći

STATUT
Udruge Informix korisnika Adria

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruge Informix korisnika Adria (dalje u tekstu: Udruga); o zastupanju; o amblemu odnosno znaku; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Udruga Informix korisnika Adria.

Naziv Udruge na engleskom jeziku je: Adriatic Informix Users Group.

Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku je: Adria IUG.

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Udruga je registrirana u Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima znak. Znak Udruge sadrži riječi “Adria IUG” ispod stiliziranog prikaza morskih valova.

Članak 5.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika promjera 3 cm s ispisanim nazivom Udruge po gornjem obodu kruga, ispisanim tekstom “ZAGREB” po doljnjem obodu kruga te znakom Udruge u sredini. Podružnice Udruge mogu po doljnjem obodu pečata imati naziv grada u kojem su osnovane. Pečat čuva i ovlašten je koristiti ga Predsjednik Udruge, a slučaju njegove spriječenosti Tajnik Udruge. Predsjednik Udruge može ovlastiti i druge članove Udruge za čuvanje i korištenje pečata. Ukoliko podružnica Udruge ima svoj pečat, Predsjednik Udruge može ovlastiti člana Udruge za čuvanje i korištenje pečata te podružnice.

Članak 6.

Udrugu predstavljaju i zastupaju Predsjednik i Tajnik Udruge.

Upravni Odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Udruga ima za cilj razmjenu znanja i iskustava o primjeni IBM Informix tehnologije, njegovanje međusobnih odnosa partnera koji koriste Informix tehnologiju i krajnjih korisnika, unapređenje odnosa korisnika s IBM korporacijom, unapređenje informatičke struke i odnosa sudionika informatičke djelatnosti na svom području djelovanja.

Članak 8.

Djelatnosti Udruge su: savjetovanje i pomoć fizičkim i pravnim osobama zainteresiranim za korištenje IBM Informix tehnologije; sudjelovanje u nastojanjima koja se provode u cilju razvitka, unapređenja, te promidžbe korištenja Informix tehnologije; okupljanje fizičkih i pravnih osoba, Informix partnera i krajnjih korisnika koji se bave razvojem, koriste, administriraju ili su na neki drugi način povezani s Informix tehnologijom; poticanje razvoja i unapređenja informacijskih sustava temeljenim na bazama podataka.

Udruga u okviru svojih djelatnosti organizira konferencije, seminare, predavanja i radionice vezano uz primjenu Informix tehnologija.

Članak 9.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim statutom, te pravodobnim i istinitim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događanjima, elektroničkim medijima (Internet), pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način; putem sredstava javnog priopćavanja. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu biti nazočni sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.

Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, zbornike radova i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba s područja djelovanja Udruge koja koristi Informix tehnologije i preporučena je od najmanje jednog redovitog člana Udruge. Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Članovi Udruge mogu biti redoviti i počasni.

Članak 11.

Redovitim članom Udruge može postati svaka osoba iz članka 10. stavka 1. ovog Statuta koja želi aktivno sudjelovati u radu Udruge i ima preporuku on najmanje 2 redovita člana. Odluku o prijemu u redovito članstvo donosi Upravni odbor.

Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonjela ostvarivanju ciljeva Udruge. Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge.

Redoviti i počasni članovi upisuju se u Registar članova koji vodi Tajnik Udruge. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor odlukom na sjednici Upravnog odbora.

Članak 12.

Skupština određuje iznos članarine za svaku kalendarsku godinu.

Skupština određuje način zastupanja pravnih osoba u radu Udruge.

Članak 13.

Prava i obveze članova su:

 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti, te ciljeva Udruge,
 • skrb o razvitku Udruge,
 • dobivanje pravodobnih i istinitih informacija o radu Udruge,
 • iznošenje mišljenja i prijedloga te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada Udruge,
 • pridržavanje Statuta i drugih akata Udruge, te kodeksa i pravila (pisanih i uobičajenih) rada i ponašanja u Udruzi
 • izvršavanje odluka upravnih tijela Udruge i preuzetih obveza,
 • čuvanje i podizanje ugleda te zaštita interesa Udruge,
 • plaćanje članarine,
 • čuvanje imovine Udruge.

Redoviti član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju Udrugom, te birati i biti biran u njegova tijela. Počasni članovi sudjeluju u radu Udruge, ali nemaju pravo glasa niti pravo kandidature u tijela Udruge.

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • brisanjem,
 • isključenjem.

Do prestanka članstva dragovoljnim istupom dolazi na vlastiti zahtjev pismenom izjavom člana.

Isključenjem članstvo prestaje u sljedećim slučajevima

 • ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,
 • ako član svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Udruge,
 • ako član teže povrijedi interese i ugled članova Udruge

Počasni članovi ne mogu biti isključeni iz Udruge osim u slučaju odluke dvotrećinske većine glasova Skupštine.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Protiv odluke o isključenju član može u roku od 15 dana od dana primitka odluke podnijeti žalbu Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 15.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ako do konca godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Članak 16.

Udruga se može udružiti u druge informatičke asocijacije.

Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.

TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Tijela Udruge su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsjednik i Tajnik.

SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge. Skupštinu sačinjavaju redoviti članovi Udruge s pravom glasa.

Članak 19.

Skupština može biti redovita, izborna ili izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake dvije godine. Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu. Upravni odbor je obvezan sazvati Skupštinu ako to zatraži Nadzorni odbor ili jedna trećina članova Skupštine. Upravni odbor je dužan pozive za sjednicu Skupštine dostaviti članovima skupštine najmanje tri radna dana prije sjednice. Poziv treba sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda te materijale o pitanjima o kojima će se raspravljati. Ukoliko Upravni odbor u roku od 30 dana, od dana primitka pismenog zahtjeva nadzornog odbora ili jedne trećine članova Skupštine ne sazove sjednicu Skupštine, sjednicu može sazvati predlagatelj sjednice.

Članak 20.

Skupština pravovaljano odlučuje ako zasjedanju prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine. Ako je nakon 30 minuta od početka zasjedanja Skupštine prisutno manje od natpolovične većine članova Skupštine, Skupština nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je prisutna najmanje jedna trećina članova Skupštine.

Skupština odlučuje javnim glasovanjem, ukoliko se u prethodnoj raspravi ne odluči drugačije.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 21.

Skupština Udruge: donosi i mijenja Statut Udruge; utvrđuje politiku razvitka Udruge; donosi i mijenja Program rada; donosi i druge akte i odluke važne za rad Udruge; donosi financijski plan i završni račun; bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora; bira i razrješuje dužnosti Predsjednika Udruge; bira i razrješuje dužnosti Tajnika Udruge; odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama; učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih; razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge; odlučuje o prestanku rada Udruge; kontrolira rad Nadzornog odbora i Upravnog odbora.

UPRAVNI ODBOR

Članak 22.

Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine. Upravni odbor čini Predsjednik, Tajnik i tri člana Skupštine koje bira Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine uz mogućnost da budu ponovo birani. Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 23.

Upravni odbor: saziva Skupštinu Udruge; utvrđuje prijedlog programa rada i statut koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje; utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada; brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge; upravlja imovinom Udruge; podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge; imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke; utvrđuje pravilnost trenutačnog suspendiranja člana Udruge koje obavlja Predsjednik Udruge; funkcionira kao presudbeno tijelo u slučaju sporova unutar Udruge ili povrede Statuta; obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 24.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

NADZORNI ODBOR

Članak 25.

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom radu obavještava Skupštinu Udruge i tijelo čiji je rad nadziran. Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom Udruge i drugim aktima Udruge. Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.

Članak 26.

Nadzorni odbor ima tri člana. Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora. Članovi Nadzornog odbora mogu biti nazočni sjednici Upravnog odbora, ali bez prava glasa.

Članak 27.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Članak 28.

Rad nadzornog odbora koordinira predsjednik nadzornog odbora. Nakon konstituiranja nadzornog odbora, članovi nadzornog odbora između sebe natpolovičnom većinom glasova svih članova odabiru predsjednika nadzornog odbora. Mandat predsjednika nadzornog odbora traje koliko i mandat nadzornog odbora. Članovi nadzornog odbora mogu u svakom trenutku natpolovičnom većinom svih članova odabrati novog predsjednika nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 29.

Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od dvije godine. Predsjednik Udruge je po funkciji i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik: odgovara za zakonitost rada Udruge; zastupa Udrugu; pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora; brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge, Skupštine i njezinih tijela; rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora; ima pravo trenutačno suspendirati člana Udruge u slučaju sumnje na kazneno dijelo po zakonu Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom; Predsjednik Udruge podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru, Skupštini Udruge ili Nadzornom odboru na njegov zahtjev.

Članak 30.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran: na vlastiti zahtjev; ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine, ako djeluje protivno zakonu Republike Hrvatske ili Statutu ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge; Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Skupština.

Članak 31.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, u svim poslovima zamjenjuje ga Tajnik Udruge.

TAJNIK UDRUGE

Članak 32.

Tajnik Udruge je glavni pravni administrator koji u svom djelokrugu između ostalog: odgovara za zakonitost rada Udruge , zastupa Udrugu; priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora; vodi registar članova Udruge; vodi i čuva pismohranu Udruge; organizira kompletnu administraciju i usklađuje rad Udruge; obavlja i druge financijske te stručno administrativne poslove.

Članak 33.

Tajnik može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran: na vlastiti zahtjev; ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine, ako djeluje protivno zakonu Republike Hrvatske ili Statutu ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Odluku o razrješenju Tajnika donosi Skupština.

IMOVINA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 34.

Imovinu Udruge čine: novčana sredstva; pokretne stvari; imovinska prava Udruge.

Članak 35.

Udruga stječe imovinu: od članarine; od dobrovoljnih priloga i darova; iz proračuna; od sponzorstva i donacija; iz drugih izvora u skladu sa zakonom. O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Članak 36.

Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

Članak 37.

Udruga može osnivati ustrojstvene oblike (podružnice, ogranke, klubovi, sekcije i slično). Ustrojstveni oblici Udruge nemaju svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju i raspuštanju ustrojstvenog oblika donosi Upravni odbor. Upravni odbor donosi pravilnik o djelovanju ustrojstvenog oblika.

PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 38.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom. Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine. U slučaju prestanka rada Udruge sva imovina Udruge pripada redovitim članovima Udruge.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova Skupštine nakon provedene rasprave. Statut Udruge stupa na snagu s danom donošenja , a primjenjuje se danom upisa u registar nadležnog tijela državne uprave.

Članak 40.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor.

U Zagrebu, 15. listopada, 2009.
PREDSJEDNIK UDRUGE
Hrvoje Zoković